Pomiń zawartość

Duronic SCK102 jest p³ynem przeznaczonym do czyszczenia ekranów. Nie tylko tych wiêkszych jak np. telewizory, monitory komputerowe, ale tak¿e ma³e ekrany naszych smartfonów. Mo¿e tak¿e wyczyœciæ przestrzenie aparatu i lap.

Jak wskazuj¹ najnowsze badania w³aœnie na powierzchni tych najmniejszych – powierzchni telefonów znajduje siê najwiêcej zarazków. Wiêcej ni¿ w toalecie! Zadbaj, aby jego powierzchnia pozosta³a czysta nie tylko od odcisków palców, ale i od zarazków.

Brudny monitor mo¿e utrudniæ pracê, dekoncentruj¹c Ciê ze wzglêdów estetycznych, ale tak¿e fizycznie utrudniæ pracê, poniewa¿ przys³owiowe ciapki mog¹ przys³oniæ wartoœci na ekranie lub np. zniwelowaæ u¿yty kolor.

W zestawie znajduje siê œciereczka z mikrofibry, po któr¹ z ³atwoœci¹ mo¿esz siêgn¹æ, gdy tylko potrzebujesz bez ryzyka, ¿e uszkodzisz ekran. Zadbaliœmy, aby œciereczka pasowa³a idealnie do nakrêtki. Mo¿esz j¹ schowaæ w wieczku i mieæ zawsze pod rêk¹ ca³y zestaw. Koniec poszukiwañ œcieki lub spraju, gdy akurat masz brudny ekran.

Produkt wystêpuje w wersji pojedynczej oraz w dwupaku. Pojemnoœæ pojedynczej butelki: 200 ml. Œciereczka jest wielokrotnego u¿ytku i mo¿e byæ wielokrotnie prana.