Pomiń zawartość

Duronic BPM200 to bardzo porêczny ciœnieniomierz dziêki, któremu bêdziesz móg³ regularnie monitorowaæ parametry pracy serca. To idealne urz¹dzenie dla wszystkich tych, którzy chc¹ zadbaæ o swoje zdrowie.

Ciœnieniomierz jest wyposa¿ony w wygodny rêkaw, który mo¿esz regulowaæ. Jego d³ugoœæ jest dostosowywana od 22 do 36 cm obwodu ramienia. Bardzo ma³e rozmiary (9 x 12) sprawiaj¹, ¿e mo¿esz go zabieraæ wszêdzie tam, gdzie go potrzebujesz. Futera³ do³¹czony do urz¹dzenia u³atwia przenoszenie i przechowywanie urz¹dzenia.

Du¿y ekran LCD gwarantuje, ¿e szybko i precyzyjnie odczytasz wynik. Co wiêcej, dla ³atwiejszego sprawdzenia odczytów i postêpów pracy uk³adu sercowo- naczyniowego ciœnieniomierz zapamiêtuje do 99 ostatnich wyników dla dwóch u¿ytkowników. Oprócz standardowego ciœnienia i pulsu wyœwietla i zapamiêtuje datê i godzinê pomiaru. Na ekranie urz¹dzenia pojawia siê informacja potwierdzaj¹ca czy zmierzone ciœnienie jest w normie lub wynik odbiega od normy.

Odczyt jest w pe³ni automatyczny. Wystarczy nacisn¹æ przycisk START i poczekaæ na rezultat. Ciœnienie skurczowe i rozkurczowe odczytywane jest w skali 30~255 mmHg, puls 40~199 uderzeñ/min. Dodatkowo urz¹dzenie wykrywa arytmiê serca (odpowiednia informacja pojawi siê na ekranie ciœnieniomierza).

Do zestawu do³¹czone s¹ baterie co sprawia, ¿e urz¹dzenie jest od razu gotowe do u¿ycia. Ciœnieniomierz mo¿e byæ zasilany zewnêtrznie, poniewa¿ posiada przejœciówkê AC/DC co umo¿liwia pod³¹czenie do zasilacza (brak w zestawie). Urz¹dzenie wy³¹cza siê automatycznie po 1 minucie bezczynnoœci dla oszczêdnoœci energii baterii. Pomiar ciœnienia odbywa siê w technologii oscylometrycznej. Urz¹dzenie posiada certyfikat medyczny.