Pomiń zawartość

REGULAMIN

Niniejsze Regulamin sprzedaży (“Regulamin”) odnosi się do kupna i wysyłki Towarów na za pośrednictwem naszej Strony internetowej. Przed złożeniem Zamówienia prosimy uważnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Potwierdzenie zapoznania się z niniejszymi Warunkami sprzedaży oraz ich zaakceptowanie dokonane podczas składania Zamówienia za pośrednictwem Strony internetowej oznacza bezwarunkowe przyjęcie przez Państwa niniejszego Regulaminu.

Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, nie rozumieją niniejszego Regulaminu lub mają pytania jego dotyczące, prosimy o zapoznanie się w pierwszej kolejności z działem „Najczęściej zadawane pytania”, a w przypadku dalszych wątpliwości lub niemożności znalezienia właściwej odpowiedzi, prosimy o skontaktowanie się z nami korzystając z Formularza kontaktowego.

W niniejszym Regulaminie “Duronic”, “my” i “nas/nam/nami” oznacza spółkę Shinemart Ltd. z siedzibą w Unit 1 Spilsby Road, Harold Hill, Romford RM3 8SB, Wielka Brytania, Numer rejestracyjny firmy: 05591927, a “Państwo” oznacza Państwa, czyli klienta. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielka litera mają znaczenie określone poniżej w punkcie “Definicje”. Niniejszy Regulamin wraz z Potwierdzeniem zamówienia stanowią umowę pomiędzy nami a Państwem w sprawie dostawy Towarów. Nie mają zastosowania żadne inne warunki ani postanowienia. Zmiany umowy wymagają obopólnej zgody i sporządzenia w formie pisemnej lub zawarcia ich w wiadomości e-mail.
 
Egzemplarz niniejszego Regulaminu może być przechowywany w formie elektronicznej lub drukowanej przez wszystkich użytkowników naszej Strony internetowej.

Wszystkie towary są dostarczane z magazynu w Romford, Wielka Brytania.


1. INFORMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW
Dołożymy wszelkich starań, aby informacje o Towarach były dokładne i aktualne. Jednajże nie gwarantujemy, że opisy i/lub ceny Towarów będą wolne od błędów, bądź że Towary będą zawsze dostępne, jeżeli zechcą Państwo złożyć na nie Zamówienie. Na żadnych materiałach znajdujących się na naszej Stronie internetowej nie należy polegać jak na oświadczeniach dotyczących Towarów. Wszelkie obrazy, ilustracje i opisy Towarów mają charakter wyłącznie informacyjny, skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego, jeżeli potrzebujesz dodatkowych informacji o Towarach.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany - w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia - znajdujących się na naszej Stronie internetowej informacji o Towarach, w tym między innymi informacji dotyczących cen, opisu i dostępności Towarów. Jednakże zmiany cen, dostępności lub opisu Towarów nie będą miały wpływu na złożone przez Państwa Zamówienia, które zostały przez nas przyjęte zgodnie z postanowieniami poniższego punktu 2.

Powyższe postanowienia nie mają wpływu na przysługujące Państwu ustawowe prawa.

2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
W celu złożenia Zamówienia należy wybrać Towary na Stronie internetowej, wskazać sposób dostawy i - wedle Państwa uznania - inne opcjonalne usługi oraz kliknąć na przycisk “ZAMÓW”. Przed zakończeniem procedury zapłaty zostaną Państwo poproszeni o zarejestrowanie się w celu utworzenia osobistego konta lub o zalogowanie się na nim. Możliwe jest dokonanie zamówienia bez ówczesnej rejestracji, jednakże będą Państwo zobowiązani do uzupełnienia niezbędnych danych w celu zrealizowania płatności i przeprowadzenia Zamówienia.

Jeżeli w trakcie składania Zamówienia pojawia się jakiekolwiek problemy lub jeżeli nie są Państwo pewni, czy dane Zamówienie złożone za pośrednictwem strony internetowej zostało sfinalizowane, prosimy o skontaktowanie się z nami korzystając z danych kontaktowych umieszczonych w zakładce Kontakt.

Poprzez złożenie Zamówienia składają nam Państwo ofertę kupna wybranych Towarów. Realizacja Zamówień zależy od dostępności produktów i przyjęcia przez nas danego Zamówienia, i w każdym czasie możemy wedle naszego wyłącznego uznania odmówić jego przyjęcia, między innymi w przypadku, gdy:

(I) informacje otrzymane od Państwa są nieprawidłowe, co obejmuje między innymi niewystarczające lub nieprawidłowe dane dotyczące płatności, nieprawidłowe informacje dotyczące wystawienia faktury; niepełny lub nieprawidłowy adres dostawy; lub informacje nieprawdziwe;

(II) na naszej Stronie internetowej pojawił się błąd dotyczący zamówionych przez Państwa Towarów, na przykład błąd dotyczący ceny lub opisu Towarów na Stronie internetowej;

(III) zamówione przez Państwa Towary nie są już dostępne za pośrednictwem naszej Strony internetowej; lub

(IV) sądzimy, że nie ukończyli Państwo 18 roku życia.

Nie ponosimy wobec Państwa ani żadnej osoby trzeciej odpowiedzialności za wycofanie jakichkolwiek Towarów ze Strony internetowej, usuniecie lub edytowanie znajdujących się na niej materiałów lub treści, odmowę realizacji Zamówienia lub zawieszenie transakcji po rozpoczęciu jej realizacji.

W przypadku niemożności przyjęcia Zamówienia skontaktujemy się z Państwem poczta elektroniczna lub telefonicznie jak najszybciej, jednak w żadnym przypadku nie później niż 30 (trzydzieści) dni od dnia złożenia Zamówienia. Jeżeli nie możemy przyjąć lub zrealizować Zamówienia z powodu braku Towarów, lub z powodu podania błędnych cen i/lub innych informacji o Towarach, na które złożyli Państwo Zamówienie, skontaktujemy się z Państwem i zaproponujemy zakup innych produktów. Jeżeli nie zaakceptują Państwo naszych propozycji, wówczas Zamówienie zostanie anulowane w odniesieniu do Towarów, których nie jesteśmy w stanie dostarczyć, a wszelkie zapłacone za nie kwoty zostaną Państwu zwrócone.

W przypadku złożenia Zamówienia za pośrednictwem Strony internetowej otrzymają Państwo wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie Zamówienia i zawierającą stosowne, dotyczące go informacje (takie jak ilość, cena, warunki wysyłki). Prosimy zwrócić uwagę, ze wiadomość ta NIE oznacza przyjęcia Zamówienia. O ile nie anulują Państwo Zamówienia, zostanie ono wysłane. Wówczas otrzymają Państwo pocztą elektroniczna Potwierdzenie wysyłki zamówienia informujące o dokonaniu wysyłki wszystkich lub części Towarów objętych Zamówieniem.

Zamówienia mogą zostać anulowane w dowolnym momencie przed ich zrealizowaniem. Jeżeli chcą Państwo anulować Zamówienie, prosimy o skontaktowanie się z nami korzystając z danych kontaktowych umieszczonych w zakładce Kontakt. Anulowanie zamówienia zostanie przez nas zaakceptowane wyłącznie pod warunkiem, ze zostało dokonane w opisany powyżej sposób. Gdy Zamówienie zostało już zrealizowane, pozostaje Państwu tylko możliwość skorzystania z prawa odstąpienia od umowy zgodnie z procedurą opisana poniżej w punkcie 8.

3. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU, GDY TOWARY SĄ NIEDOSTĘPNE
Dołożymy uzasadnionych starań, aby zapewnić, że informacje o Towarach przedstawionych na naszej Stronie internetowej będą zawsze prawidłowe. Jednak w momencie składania Zamówienia niektóre Towary mogą być wyprzedane.

Jeżeli nie będziemy w stanie zrealizować Państwa Zamówienia w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia Zamówienia zostanie ono w całości anulowane, a koszty zostaną zwrócone. Żadne z tych warunków nie zmniejsza ustawowych praw dotyczących wadliwych lub błędnie opisanych towarów.

4. ZASADY DOTYCZĄCE CEN
Ceny Towarów podane są na naszej Stronie internetowej i zostaną potwierdzone w Potwierdzeniu zamówienia, które wyślemy Państwu poczta elektroniczną.

Wszystkie ceny podane są w euro, funcie brytyjskim lub złotych polskich i zawierają podatek VAT (20% dla Wielkiej Brytanii, 20% dla Francji, 19% dla Niemiec, 21% dla Hiszpanii, 22% dla Włoch oraz 20% dla pozostałych krajów).

Jeżeli zamówienie zostało dokonane z kraju spoza Unii Europejskiej produkt może zostać objęty opłata celną i podatkiem, które zostaną naliczone, gdy Produkt osiągnie określone miejsce dostawy. Wszelkie dodatkowe opłaty za odprawę celną muszą zostać uiszczone przez Państwa; nie mamy kontroli nad tego rodzaju opłatami i nie możemy przewidzieć. Polityka celna różni się znacznie w poszczególnych krajach, dlatego należy skontaktować się z lokalnym urzędem celnym w celu uzyskania dalszych informacji.

Do Zamówienia mogą zostać doliczone koszty dostawy w wysokości określonej na naszej Stronie internetowej w momencie jego składania. Kwota tych kosztów zależy od wartości Zamówienia i wybranego sposobu dostawy. Z informacjami dotyczącymi kosztów i warunków dostawy można zapoznać się z działem Dostawy.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany cen naszych Towarów znajdujących się na Stronie internetowej, w dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadamiania o tym fakcie. Zmiany cen Towarów nie mają wpływu na Zamówienie, jeżeli zostało przez nas przyjęte i wysłaliśmy Państwu Potwierdzenie zamówienia.

W przypadku stwierdzenia błędu w cenie zamówionych Towarów, poinformujemy Cię o tym najszybciej, jak to możliwe, za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie, a zaoferujemy Ci możliwość ponownego potwierdzenia zamówienia po właściwej cenie lub anulowaniu zamówienia. Jeśli anulujesz zamówienie, zwrócimy Ci lub ponownie obliczymy kwotę, która została zapłacona przez Państwa.

5. SPOSÓB ZAPŁATY
Za Towary mogą Państwo zapłacić kartą kredytowa lub debetowa. Akceptujemy większość kart płatniczych takich jak Visa lub Master Card. Zaplata powinna zostać dokonana w walucie wskazanej w Zamówieniu przed jego złożeniem.

W przypadku zapłaty przy użyciu karty kredytowej lub debetowej przy składaniu Zamówienia należy podać dane karty. Państwa karta kredytowa lub debetowa zostanie obciążona łączną kwotą odpowiadającą wartości Zamówienia w momencie otrzymania go przez nas. Przyjęcie Zamówienia i dostawa Towarów nastąpią dopiero po wydaniu przez wystawcę karty kredytowej lub debetowej autoryzacji użycia karty w celu zapłaty za zamówione Towary. W przypadku nieotrzymania przez nas wspomnianej autoryzacji zawiadomimy Państwa o tym. Zastrzegamy sobie prawo sprawdzenia tożsamości posiadacza karty kredytowej lub debetowej żądając przedstawienia odpowiednich dokumentów.

Dokładamy uzasadnionych starań, aby zapewnić bezpieczeństwo naszej Strony internetowej i zapobiegać oszustwom. Wszystkie transakcje realizowane na tej Stronie internetowej przy użyciu kart kredytowych i debetowych obsługiwane są przez “EWAY”, bezpieczną bramkę internetową, która będzie odpowiedzialna za przechowywanie i zautomatyzowane przetwarzanie w bezpiecznym środowisku informacji dotyczących płatności. Należy pamiętać, że w dowolnym momencie i wedle naszego wyłącznego uznania możemy ograniczyć dostawy do niektórych krajów, w których naszym zdaniem istnieje duże ryzyko nadużyć finansowych.

Towary wyślemy Państwu na adres dostawy wskazany w Potwierdzeniu zamówienia. Dokumenty możemy jednak wysłać tylko poczta elektroniczna na adres e-mail podany podczas składania Zamówienia.

6. TERMINY DOSTAWY I ŚLEDZENIE ZAMÓWIENIA
Dostawy Towarów zamówionych za pośrednictwem tej Strony internetowej realizowane są we wszystkich krajach wyszczególnionych w zakładce „Dostawy”. Jeżeli mają Państwo wątpliwości czy możemy zrealizować Przesyłkę do określonego kraju skontaktuj się z nami przed dokonaniem Zamówienia.

Dostawy realizowane będą zwykłą lub priorytetową przesyłką kurierską według Twoich preferencji, w normalnych godzinach pracy. Opłaty za dostawę mogą mieć wpływ na wysokość Twojego zamówienia - zapoznaj się z opłatami za przesyłkę w dziale Dostawy. Po dostarczeniu Towarów do naszego przewoźnika wyślemy Państwu wiadomość e-mail zawierającą Potwierdzenie wysyłki zamówienia.

Dołożymy uzasadnionych starań, aby dostarczyć Towary w terminie określonym w Warunkach dostawy. Wszystkie podane przez nas terminy dostawy są możliwie najdokładniejsze, lecz jednak tylko przybliżone i nie ponosimy odpowiedzialności za poniesione przez Państwa straty lub szkody spowodowane niemożliwym do uniknięcia opóźnieniem dostawy.

Aktualny stan realizacji Zamówienia można sprawdzić klikając na link umieszczony w wiadomości e-mail zawierającej Potwierdzenie wysyłki zamówienia.

7. ZWROT TOWARÓW
Mamy nadzieję, że jesteś zadowolony z zakupu od Duronic, ale rozumiemy, że możesz chcieć zwrócić całość lub cześć zamówionych Produktów. Towar, który został dostarczony przez pomyłkę, był niekompletny, uszkodzony, wadliwy lub po prostu zmienili Państwo zdanie, może zostać nam zwrócony zgodnie z procedurą umieszczoną w dziale Zwroty.8. PRAWO ODSTĄPIENIA
Jeżeli po otrzymaniu zamówionych Towarów nie będą Państwo z któregokolwiek z nich zadowoleni lub po prostu rozmyślą się co do ich kupna, po wysłaniu przez nas poczta elektroniczną Potwierdzenia zamówienia, wówczas - mogą Państwo skorzystać z prawa odstąpienia od umowy bez ponoszenia kar i bez podawania przyczyny oraz żądać zwrotu pieniędzy, pod warunkiem, że poinformują nas Państwo o decyzji unieważnienia umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Towarów, postępując zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w Zasadach zwrotu towarów, z którymi można zapoznać w zakładce Zwroty.

Prosimy pamiętać, że w czasie, gdy Towary są w Państwa posiadaniu, są Państwo zobowiązani do ich zabezpieczenia oraz utrzymania w dobrym stanie.

9. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI
Nasza odpowiedzialność za szkody spowodowane niewielkim zaniedbaniem, niezależnie od jej podstaw prawnych, podlega następującym ograniczeniom:

(i) będziemy ponosić odpowiedzialność do kwoty przewidywalnego odszkodowania właściwego dla tego rodzaju umowy w przypadku naruszenia istotnych obowiązków umownych

(ii) nie będziemy ponosić odpowiedzialności z tytułu drobnego zaniedbania wynikającego z naruszenia dowolnego innego obowiązku dochowania staranności.

Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej i odpowiedzialności za zawinione uszkodzenie ciała. Ponadto wspomniane ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku udzielenia przez firmę szczególnej gwarancji.

Powyższe postanowienia obowiązują również w przypadku naszej odpowiedzialności z tytułu daremnych nakładów.

W każdym przypadku należy dołożyć odpowiednich starań, by ograniczyć lub zapobiec szkodom.

Żadne z niniejszych postanowień Regulaminu nie ma wpływu na ustawowe prawa konsumenta ani na prawo odstąpienia od umowy zgodnie z powyższym punktem 8.

10. PRZETWARZANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
Składając Zamówienie, akceptują Państwo to, że możemy przechowywać, przetwarzać, wykorzystywać Państwa dane osobowe w celu realizacji złożonego Zamówienia. Będziemy przetwarzać Państwa dane zgodnie z naszą Polityka Prywatności.

11. KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ
Użytkownik może korzystać z tej Strony Internetowej wyłącznie w celach zgodnych z prawem i nie wolno jej wykorzystywać w sposób naruszający lub ograniczający prawa innych osób lub uniemożliwiający innym korzystanie z Witryny.

Użytkownik może wykorzystywać, pobierać i drukować treści na Stronie internetowej wyłącznie do użytku osobistego lub do wewnętrznych celów biznesowych. Inne użytkowanie Witryny nie może zostać przeprowadzone bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, np.:

kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie lub inne manipulowanie treścią Witryny;
modyfikowanie, dystrybuowanie lub ponowne publikowanie treści Witryny w dowolnym celu;
reprodukować, indeksować, ramować, łączyć się lub umieszczać na tej Witrynie za pośrednictwem innej strony internetowej
wykorzystywać treści Witryny do jakichkolwiek komercyjnych zastosowań.

Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego hasła i konta oraz wszelkich danych wykonywanych na koncie. Duronic nie ponosi odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą powstać w wyniku niewykonania przez użytkownika ochrony hasła lub konta.

Na naszej Stronie Internetowej umieszczone są odniesienia do zewnętrznych stron internetowych, które sądzimy, że możesz chcieć odwiedzić. Nie sprawdzamy tych stron i nie mamy żadnej kontroli nad ich zawartością. Za wyjątkiem przypadków, kiedy wymagają tego stosowne przepisy prawa, Duronic nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z tych stron.

Zastrzegamy sobie prawo do okresowego zmieniania i aktualizowania niniejszego Regulaminu i zalecamy regularne odwiedzanie tej strony w celu uzyskania bieżacych informacji o aktualnych Warunkach dotyczących Witryny, które mają zastosowanie do korzystania ze Strony Internetowej. Poprzez użytkowanie, przeglądanie i dalsze korzystanie z tej Witryny wyrażasz zgodę na wszelkie dokonane zmiany i aktualizacje Regulaminu Witryny.

Wyklucza się wszelkie oświadczenia, gwarancje, regulaminy (wyraźne lub domniemane z mocy ustawy, prawa zwyczajowego lub innych) w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które nie są racjonalnie przewidywalne wynikające z / lub w związku z niniejszymi Warunkami korzystania z Regulaminu Witryny lub z korzystania z Witryny.

Z wyjątkiem przypadków, gdy wymagają tego mające zastosowanie przepisy prawa. Duronic nie jest odpowiedzialny wobec jakiejkolwiek osoby za możliwe straty lub szkody związane z użytkowania lub wyświetlania treści dostępnych w Witrynie.

Wyłączenia te będą podlegały i będą interpretowane zgodnie z prawem angielskim. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie tych wyłączeń lub ograniczeń będzie niezgodne z prawem, nieważne, lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, wówczas postanowienie to zostanie uznane za wyłączalne i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.


12. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Znak towarowy Duronic, jak również wszystkie znaki towarowe - graficzne lub inne - oraz wszystkie inne znaki, ilustracje, obrazy i logo umieszczone na naszych produktach, akcesoriach lub opakowaniach - niezależnie od tego, czy są zarejestrowane, czy też nie - są i pozostają wyłączną własnością firmy Duronic. Powielanie całości lub części znaków, ilustracji, obrazów i logo, ich modyfikowanie lub korzystanie z nich z dowolnej przyczyny i na dowolnym nośniku bez naszej uprzedniej wyraźnej zgody udzielonej na piśmie jest surowo zabronione i będzie ścigane.


13. OKOLICZNOŚCI, POZA NASZĄ KONTROLĄ
Dołożymy wszelkich starań, aby wypełnić obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu. Jednakże nie możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności za opóźnienia lub niedopełnienie obowiązku, jeżeli dane opóźnienie lub niewykonanie zostało spowodowane okolicznościami, na które nie mamy wpływu, takimi jak między innymi siła wyższa, wybuch, powódź, pożar lub wypadek; wojna lub niepokoje społeczne; strajk, spór zbiorowy lub przestoje w pracy; jakiekolwiek interwencje administracji państwowej; działanie lub zaniechanie osoby trzeciej; niewykonanie obowiązku przez naszego dostawcę/naszych dostawców; niepodanie nam przez Państwa prawidłowego adresu dostawy lub niezawiadomienie nas o zmianie adresu, bądź niedokonanie przez Państwa płatności.

W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek nieprzewidzianego zdarzenia bezzwłocznie poinformujemy Państwa o tym i wykonamy nasze obowiązki tak szybko, jak to realnie możliwe. W przypadku przerwy trwającej ponad 2 (dwa) tygodnie będą Państwo uprawnieni do anulowania Zamówienia, a pieniądze zostaną zwrócone zgodnie z punktem 8 niniejszegoh Regulaminu.

14. PRAWO WŁAŚCIWE
Niniejszy Regulamin podlegają prawu Wielkiej Brytanii z wyłączeniem konwencji Narodów Zjednoczonych oraz Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów.

15. ODSPRZEDAŻ / DALSZA WYSYŁKA NASZYCH WYROBÓW
Dbając o zadowolenie naszych klientów prowadzimy stalą kontrole jakości oferowanych Towarów. Dystrybucja Towarów odbywa się wyłącznie w naszych sklepach i sklepach naszych autoryzowanych sprzedawców. Fałszywe podawanie się za jednego z naszych autoryzowanych sprzedawców lub osobę upoważnioną do sprzedaży Towarów jest zabronione. Zastrzegamy sobie prawo odmowy przyjęcia Zamówienia, jeżeli będziemy podejrzewać, że zamierzają Państwo odsprzedawać nasze Towary.

16. KONTAKTOWANIE SIĘ Z NAMI
Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące niniejszego Regulaminu, naszych Towarów lub Zamówienia, prosimy o skontaktowanie się z nami korzystając z danych kontaktowych umieszczonych w zakładce „Kontakt”.

17. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Odstąpienie przez nas lub przez Państwa od egzekwowania wykonania jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Warunków sprzedaży nie stanowi rezygnacji z tego postanowienia. Odstąpienie takie nie ma żadnego wpływu na prawo do egzekwowania wykonania danego postanowienia w późniejszym terminie.

18. DEFINICJE
W niniejszym Regulaminie

"Umowa" oznacza umowę pomiędzy Państwem, a nami dotyczącą kupna i sprzedaży Towarów, obejmująca Państwa Zamówienie, nasze Potwierdzenie zamówienia dotyczące złożonego przez Państwa Zamówienia oraz niniejsze Warunki sprzedaży;
"Towary" oznaczają produkty sprzedawane przez nas w danym czasie na naszej Stronie internetowej

"Zamówienie" oznacza zamówienie na Towary złożone zgodnie z niniejszymi Warunkami sprzedaży;
"Potwierdzenie zamówienia" oznacza wystawione Państwu przez nas potwierdzenie zamówienia zawierające informacje o przyjęciu złożonego przez Państwa Zamówienia w chwili wysłania Towarów oraz odpowiednie informacje dotyczące zakupionych Towarów;
"Warunki sprzedaży", „Regulamin” oznaczają niniejsze warunki sprzedaży;
"my", "nasz" lub "nas/nam/nami" oznacza firmę Duronic, spółkę Shinemart Ltd. z siedzibą w Unit 1 Spilsby Road, Harold Hill, Romford RM3 8SB, Wielka Brytania, Numer rejestracyjny firmy: 05591927
“Strona Internetowa" / „Witryna” oznacza naszą stronę internetową znajdującą się pod adresem www.duronic.com
"Państwo" oznacza Państwa, czyli klienta.


REGULAMIN DOSTAWY DURONIC

GDZIE I KIEDY DOSTARCZAMY

Towary zamówione poprzez Stronę internetową zostaną dostarczone do kraju wybranego w polu dostawy.

Proszę wziąć pod uwagę, że obecnie nie dostarczamy do:
(i) Jakiejkolwiek bazy militarnej

(ii) skrzynek na listy

Wszystkie towary są wysyłane z magazynu mieszczącego się 1 Spilsby Road, Romford, Wielka Brytani. Każdy zwrot Towaru musi zostać zaadresowany pod ten sam adres.

Dostawa zostanie zrealizowana standardową przesyłką kurierską w normalnych godzinach pracy, od poniedziałku do piątku.

Jeśli wybierzesz przesyłkę priorytetową, zamówienia złożone przed godziną 12:00, od poniedziałku do czwartku, zostaną wysłane w ciągu 24 godzin.

Proszę wziąć pod uwagę:
• Jakkolwiek jest naszym celem zapewnienie dostawy w wyżej wymienionych terminach, jednak daty dostawy nie sa gwarantowane ponieważ przesyłki są obsługiwane przez strony trzecie.
• Godziny realizacji zamówień są szacunkowe i nie uwzględniają opóźnień związanych z autoryzacją płatności.
• Zamówienia będą przetwarzane zgodnie z Regulaminem sprzedaży
• Nie jesteśmy w stanie przekierować zamówień po wysłaniu artykułów

OPŁATA ZA PRZESYŁKĘ
Opłaty za Przesyłkę są doliczone do Państwa Zamówienia na podstawie wagi i wymiarów Zamówienia oraz kraju dostawy.

CŁO I PODATKI
Podatki i cła są naliczane zgodnie z miejscem dostawy i wyszczególnione na stronie zamówienia i na Potwierdzeniu zamówienia.

DARMOWA DOSTAWA
Duronic może od czasu do czasu stosować promocje bezpłatnych przesyłek przez ograniczony czas.


POLITYKA ZWROTÓW DURONIC

W niniejszej Polityce Zwrotów "Duronic", "my" i "nas" oznacza Shinemart Ltd, której siedziba znajduje się pod adresem 1 Spilsby Road, Harold Hill, Romford RM3 8SB, Wielka Brytania, numer rejestracyjny firmy 05591927, a "Ty", „Państwo”” oznacza ciebie klienta.

Zwroty pisane z dużych liter w Polityce Zwrotów są wyjaśnione w sekcji „Definicje”w dziale Regulamin Sprzedaży i mają tożsame znaczenie w Polityce Zwrotów.

Niniejsza Polityka Zwrotu dotyczy wszystkich produktów zakupionych za pośrednictwem Witryny i wysyłanych do Wielkiej Brytanii i UE.

Proszę wziąć pod uwagę, że nie przyjmujemy zwrotów produktów, które nie zostały zakupione przez Witrynę.

Mamy nadzieję, że jesteś zadowolony z zakupu od Duronic, jednak rozumiemy, że chcesz zwrócić wszystkie lub wszystkie przedmioty. Towar, który został dostarczony przez pomyłkę, był niekompletny, uszkodzony lub wadliwy, lub jeśli właśnie zmieniłeś zdanie, może zostać nam zwrócony za pomocą poniższego procesu i w podanych terminach.

Proszę zwrócić uwagę, że wszystkie zwroty muszą być zwrócone do magazynu w Romford, Wielka Brytania.


POWÓD ZWROTU
(i) Jeżeli zmienisz zdanie i zechcesz zwrócić Towar masz na to 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych od otrzywania przesyłki, aby dokonać zwrotu produktu. W takim przypadku otrzymasz pełny zwrot kosztów wraz z opłatami za dostawę uiszczonymi w momencie złożenia zamówienia. Aby dotrzymać terminu wypłaty, wystarczy poinformować nas o swojej decyzji o rezygnacji z produktu, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej:

(ii) Zwroty nieprawidłowo opisanego Towaru (w odniesieniu do tych mylących opisów, które są oczywiste i łatwo dostrzegalne, takie jak kolor produktu), muszą być dokonane w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dostarczenia Zamówienia. Zwroty poza tymi ramami czasowymi będą akceptowane wyłącznie według naszego uznania.

(iii) Towar wadliwy: Towary klasyfikowane jako wadliwe, jeśli zostały odebrane jako uszkodzone lub gdy wystąpi wada produkcyjna w ciągu 2 lat od zakupu. Należy pamiętać, że przedmioty uszkodzone w wyniku zużycia nie są uważane za wadliwe.

JAK DOKONAĆ ZWROTU
Dokonanie zwrotu jest proste jeżeli będziesz podążał według poniższej instrukcji:
(i) Poinformuj nas o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty dostarczenia Zamówienia, na piśmie, listem poleconym, e-mailem lub telefonicznie, jeżeli życzysz sobie powiadomić nas o zwrocie poprzez pocztę wyślij list na poniższy adres:

Shinemart Ltd
Returns Dept.
1 Spilsby Road
Romford RM3 8SB
Wielka Brytania


Adres E-mail/ Telefon znajdziesz w dziale kontakt
(ii) Wypełnij list przewozowy (zawarty w paczce zawierającej Towary) wskazujący, które Towary wracasz i powód zwrotu, Jeśli nie masz listu przewozowego otrzymanego wraz z Towarem, skontaktuj się z nami. Jeśli otrzymałeś Towar w prezencie, musisz podać adres e-mail, lub towary mogą zostać zwrócone przez pierwotnego nabywcę.

(iii) Przez zwrotem jakiegokolwiek Towaru sprawdź czy:
(1) wypełniłeś list przewozowy;
(2) załączyłeś wszystkie akcesoria i inne materiały dołączone do Produktu, o ile nie poinformowaliśmy cię inaczej;
(3) użyłeś oryginalnego opakowania dostarczonego z Produktem;
(4) dołączyłeś potwierdzenie zamówienia lub inny produkt potwierdzający zamówienie (chyba że produkt został zwrócony jako prezent);
(5) sprawdź, czy adres zwrotny wskazany w liście przewozowym jest wyraźnie widoczny na zewnątrz opakowania;
(6) zabezpiecz opakowanie przed uszkodzeniem;

(iv) Jest twoją odpowiedzialnością, aby uzyskać dowód, że Towar został zwrócony, za pomocą przesyłki poleconej lub w inny sposób potwierdzający datę nadania przesyłki i dostawy. Zalecamy zwrócenie Towarów za pomocą środków umożliwiających śledzenie ich zwrotu i zapewniających ubezpieczenie wartości Towarów. Nie ponosimy odpowiedzialności za towary uszkodzone lub zagubione podczas wysyłki do nas;

(v) Otrzymasz powiadomienie e-mailem o otrzymaniu i przetworzeniu Twojego zwrotu. W przypadku otrzymania Towaru w prezencie, skontaktujemy się z Państwem za pomocą adresu e-mail podanego w chwili zwrotu lub w przypadku braku takiego powiadomienia powiadomienie zostanie wysłane do pierwotnego nabywcy.

OTRZYMYWANIE ZWROTU PIENIĘDZY LUB WYMIANA TOWARU
Jak tylko otrzymamy Towar:
(i) Sprawdzamy Produkty, które zostały zwrócone pod względem występowania wad, uszkodzeń lub niezgodności towaru z opisem;

(ii) Sprawdzamy, czy odesłany do nas produkt został zwrócony jako wadliwy, uszkodzony lub niezgodny z opisem: (i) naprawiamy Towar lub zamieniamy na nowy, nie wykazujący wad lub (ii) dokonujemy zwrotu kosztów za Towar (wraz z kosztami za przesyłkę). Jeżeli nie będziemy w stanie naprawić ani wymienić Towarów zwrócimy zapłaconą cenę za Towar (wraz z orginalnymi opłatami za dostawę). 

(iii) Refundacja za Towary, zawierająca koszty przesyłki (przeprowadzona, gdy okażesz dowód całkowitych kosztów poniesionych za zwrócenie Towaru, jeżeli nie posiadasz takiego dowodu zwrócimy ci szacunkowe koszty dostawy) zostanie zwrócona na katę płatniczą z której zapłacono za Towary lub dokonamy naprawy lub wymiany wadliwego lub uszkodzonego Produktu w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty poinformowania nas o swojej decyzji zwrotu towaru.

JEŻELI WEDŁUG NASZEJ OPINI TOWARY, KTÓRE ZOSTAŁY ZWRÓCONE DO NAS NIE WYKAZUJĄ ŻADNYCH WAD, USZKODZEŃ I SĄ ZGODNE Z OPISEM NA STRONIE INTERNETOWEJ LUB NIE ZOSTAŁY ZWRÓCONE ZGODNIE Z PRAWEM O ODSTĄPIENIU OD UMOWY WEGDŁUG OBSŁUGIWANEJ RAMY CZASOWEJ, WTEDY NIE PRZYSŁUGUJE CI PRAWO DO REFUNDACJI A TOWAR ZOSTANIE ZWRÓCONY DO CIEBIE.

ZWROT PREZENTU
Jeżeli otrzymałeś Towar w prezencie, możesz zwrócić go nam zgodnie z procedurą opisaną powyżej. W przypadku zwrotu pieniędzy za zwrócony prezent otrzymasz Kartę Podarunkową, z kwotą odpowiadającą wartości Towarów. Kartę e-Gift można wygenerować na Stronie Internetowej i będzie ważna przez 1 (jeden) rok.

Upewnij się, że Twój adres e-mail jest podany na liście przewozowym przy zwracaniu prezentu, w przeciwnym razie nie będziemy mogli dostarczyć Ci Karty Podarunkowej, a wszelkie powiadomienia dotyczące Twojego zwrotu zostaną wysłane do pierwotnego nabywcy.

Kiedy dokonujesz zwrotu Towarów, ZWRÓĆ UWAGĘ:
Wszystkie Towary są poddawane kontroli jakości i sprawdzane pod względem wystąpienia wad produkcji, które mogły wystąpić przed wysłaniem Towaru do Państwa. Jeżeli otrzymałeś towar, który wykazuje jakiekolwiek wady poinformuj nas natychmiastowo.

Prosimy o przesłanie wszystkich produktów, które chcesz zwrócić z zamówienia w tej samej przesyłce, aby zapewnić, że zwrot zostanie przetworzony tak szybko, jak to możliwe.

Przedmioty powinny być zwrócone w oryginalnym opakowaniu, aby zapewnić odpowiednią ochronę podczas transportu. Nie ponosimy odpowiedzialności za towary uszkodzone lub zagubione podczas przesyłki zwrotnej do nas.